6583377666899968 SiniShop x MeanKittyBeauty 2022虎年七色花開運皂 MeanKitty 就是愛! (2022虎年七色花開運皂) MeanKitty Diy 產品由2012年成立至今, 今年係第十個年頭為大家準備農曆新年七色花能量做啦, 今年亦都可能係最後一次為大家準備這個七色花能量皂, 因為我們可能出年就準備退休了, 如果之後各位朋友真係好想好想好想好想再繼續使用我們這一個能量產品, Product #: meankitty-2022虎年七色花開運皂 2023-01-20 Regular price: $HKD$428.0 Available from: SiniShop x MeanKittyBeautyIn stock